Quy Chế Đại Lý Bán Vé Xổ Số Kiến Thiết / Top 9 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Uqpx.edu.vn

Quyết Định 185/2003/Qđ/Btc: Về Việc Ban Hành Quy Chế Đại Lý Bán Vé Xổ Số Kiến Thiết

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TR­ƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

V ề việc ban hành quy chế đại lý bán vé xổ số kiến thiết

BỘ TR­ƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

– Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

– Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

– Xét đề nghị của Vụ tr­ưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế đại lý bán vé xổ số kiến thiết áp dụng trong kinh doanh xổ số kiến thiết.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/01/2004. Vụ tr­ưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính, Chánh văn phòng, Thủ trư­ởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ư­ơng và các đại lý bán vé xổ số kiến thiết chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

QUY CHẾ ĐẠI LÝ BÁN VÉ XỔ SỐ KIẾN THIẾT

(Ban hành kèm theo quyết định số 185/2003/QĐ/BTC ngày 13 tháng 11 năm 2003của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Quy chế đại lý bán vé xổ số kiến thiết áp dụng trong kinh doanh vé xổ số kiến thiết truyền thống, vé xổ số lôtô, vé xổ số cào biết kết quả ngay, vé xổ số bóc biết kết quả ngay.

2. Quy chế này không áp dụng đối với kinh doanh xổ số điện toán và các đợt xổ số đặc biệt phát hành thông qua các tổ chức đoàn thể.

1. Công ty xổ số kiến thiết tổ chức hệ thống đại lý bán vé xổ số kiến thiết hợp lý, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xổ số để góp phần động viên tiền nhàn rỗi của các tầng lớp dân cư vào ngân sách nhà nước, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục.

2. Công ty xổ số kiến thiết và đại lý bán vé xổ số kiến thiết phải tuân thủ pháp luật trong kinh doanh, thực hiện đúng những quy định về hoạt động xổ số kiến thiết của Nhà nước và quy định cụ thể trong quy chế này.

Thanh toán tiền bán vé giữa Công ty xổ số kiến thiết và đại lý bán vé xổ số kiến thiết được quy định cụ thể trong hợp đồng kinh tế. Đại lý bán vé xổ số kiến thiết thực hiện thanh toán tiền bán vé xổ số cho Công ty xổ số kiến thiết theo đúng thoả thuận đã ghi trong hợp đồng.

1. Hoạt động đại lý bán vé xổ số kiến thiết: Là hoạt động của các tổ chức, cá nhân bán vé xổ số do Công ty xổ số kiến thiết phát hành đến người tham gia xổ số và được hưởng thù lao dưới hình thức hoa hồng trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên giao nhận vé xổ số.

Bên giao vé xổ số có thể là Công ty xổ số kiến thiết hoặc là đại lý bán vé xổ số kiến thiết hoặc đại lý xổ số trực thuộc.

2. Các hình thức đại lý bán vé xổ số kiến thiết:

CHƯƠNG II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Đại lý xổ số phải đủ điều kiện sau:

a) Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; nếu là tổ chức phải là tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt nam;

b) Có tài sản (tiền mặt… ) hoặc các chứng chỉ có giá (trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, sổ tiết kiệm), để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán với Công ty xổ số kiến thiết;

c) Có hợp đồng đại lý xổ số với Công ty xổ số kiến thiết.

2. Đại lý xổ số trực thuộc phải đủ điều kiện sau:

a) Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có hợp đồng ký kết với đại lý xổ số về việc nhận vé xổ số từ đại lý xổ số để giao cho người bán vé xổ số hoặc trực tiếp bán cho người tham gia xổ số.

3. Người bán vé xổ số phải đủ điều kiện sau:

Có cam kết với bên giao (đại lý xổ số hoặc đại lý xổ số trực thuộc) về nhận bán vé xổ số, nghĩa vụ thanh toán tiền vé xổ số nhận bán và thù lao được hưởng.

Điều 6 . Đăng ký kinh doanh :

Đại lý xổ số, đại lý xổ số trực thuộc và người bán vé xổ số nhận số lượng vé xổ số có tổng trị giá trên 300 triệu đồng/tháng (tính theo mệnh giá tờ vé) thực hiện đăng ký kinh doanh về hoạt động đại lý xổ số tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

1. Hoa hồng đại lý xổ số là khoản thù lao do Công ty xổ số kiến thiết trả cho đại lý xổ số về số lượng vé đã tiêu thụ theo tỷ lệ (%) trên doanh thu bán vé. Mức hoa hồng cụ thể do Công ty xổ số kiến thiết quy định trong phạm vi quy định của Bộ Tài chính;

2. Việc phân phối mức hoa hồng giữa đại lý xổ số, đại lý xổ số trực thuộc và người bán vé xổ số thực hiện trên cơ sở thoả thuận giữa các bên.

Công ty xổ số kiến thiết thực hiện cầm cố, thế chấp, ký quỹ theo quy định của pháp luật và qui định của Bộ Tài chính để đảm bảo đủ nghĩa vụ thanh toán của đại lý xổ số tương ứng với số vé đã nhận.

Công ty xổ số kiến thiết được lựa chọn và quyết định hình thức uỷ quyền hay không uỷ quyền cho đại lý xổ số trả thưởng. Việc uỷ quyền phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Phù hợp với khả năng quản lý của đại lý xổ số, yêu cầu quản lý trả thưởng của từng loại hình xổ số kiến thiết;

2. Giá trị giải thưởng uỷ quyền đại lý trả thưởng không vượt quá 500.000 đ/tờ vé trúng thưởng.

3. Quy định cụ thể trong hợp đồng đại lý xổ số về trách nhiệm bồi thường của đại lý xổ số đối với các tờ vé trả thưởng không đúng quy định.

Hợp đồng đại lý xổ số phải được lập bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên, địa chỉ pháp lý của Công ty xổ số kiến thiết ;

2. Tên, địa chỉ pháp lý của đại lý xổ số ;

3. Quyền và nghĩa vụ của Công ty xổ số kiến thiết, đại lý xổ số kiến thiết;

4. Loại vé xổ số nhận bán;

5. Số lượng vé nhận, thời gian giao vé, phương thức thủ tục nhận vé để bán và phương thức thủ tục trả vé bán không hết (vé ế);

6. Tỷ lệ hoa hồng;

7. Phương thức thanh toán, thời điểm thanh toán, kỳ nợ;

8. Các hình thức cầm cố, thế chấp, ký quỹ ; thể thức đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của đại lý xổ số với Công ty xổ số kiến thiết (các biện pháp xử lý nếu đại lý xổ số kiến thiết vi phạm kỳ nợ hoặc dây dưa không thanh toán);

9. Bồi thưòng thiệt hại do không thực hiện hợp đồng;

10. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng;

Ngoài ra Công ty xổ số kiến thiết và đại lý xổ số có thể quy định thêm những nội dung, điều khoản khác nhưng không được trái pháp luật.

1. Công ty xổ số kiến thiết có các quyền sau:

a) Lựa chọn các tổ chức, cá nhân để ký kết hợp đồng đại lý xổ số;

b) Nhận và quản lý tài sản cầm cố hoặc tài sản thế chấp của đại lý xổ số;

c) Quy định mức trả hoa hồng đại lý trong hợp đồng đại lý xổ số theo quy định của Bộ Tài chính;

d) Yêu cầu đại lý xổ số thanh toán tiền bán vé xổ số theo hợp đồng;

e) Uỷ quyền đại lý xổ số trả thưởng;

f) Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về Quy chế đại lý bán vé xổ số kiến thiết và hợp đồng đại lý xổ số đã ký kết;

g) Hỗ trợ đại lý xổ số mở rộng việc phát hành vé theo quy định của hợp đồng đại lý xổ số giữa Công ty và đại lý xổ số;

2. Công ty xổ số kiến thiết có nghĩa vụ sau :

b) Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng với đại lý xổ số.

d) Thanh toán hoa hồng theo thoả thuận trong hợp đồng đại lý xổ số;

e) Yêu cầu đại lý xổ số tăng tài sản cầm cố, thế chấp, tiền ký quỹ tương ứng với lượng vé nhận tăng thêm.

f) Hoàn trả cho đại lý xổ số tài sản cầm cố, thế chấp, tiền ký quỹ theo thoả thuận ghi trong hợp đồng khi đại lý xổ số giảm lượng vé nhận bán hoặc chấm dứt hợp đồng đại lý;

1. Đại lý xổ số có quyền sau:

a) Lựa chọn và ký kết hợp đồng đại lý xổ số với một hoặc nhiều Công ty xổ số kiến thiết tuỳ theo khả năng đảm nhận của mình ( trong trường hợp các Công ty xổ số kiến thiết trong khu vực có quy định thực hiện thị trường chung);

b) Được nhận vé xổ số và tổ chức tiêu thụ vé xổ số theo hợp đồng đã ký với Công ty xổ số kiến thiết;

c) Được trả lại vé bán không hết (vé ế) theo đúng các quy định của Công ty xổ số kiến thiết.

d) Được hưởng hoa hồng đại lý xổ số và những quyền lợi hợp pháp khác từ hoạt động đại lý mang lại;

e) Nhận uỷ quyền trả thưởng của công ty xổ số kiến thiết đối với vé xổ số kiến thiết trúng thưởng.

f) Được Công ty xổ số kiến thiết hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp thông tin cần thiết và các điều kiện khác để thực hiện hợp đồng đại lý xổ số;

g) Được yêu cầu công ty xổ số kiến thiết hoàn trả một phần hoặc toàn bộ tiền ký quỹ hoặc tài sản thế chấp theo theo thoả thuận trong hợp đồng đại lý xổ số khi giảm lượng vé nhận bán hoặc chấm dứt hợp đồng đại lý;

h) Được tham gia ý kiến đóng góp với Công ty xổ số kiến thiết những biện pháp cải tiến loại hình xổ số, thay đổi cơ cấu giải thưởng và đẩy mạnh tiêu thụ vé.

2. Đại lý xổ số có nghĩa vụ sau:

a) Thực hiện cam kết trong hợp đồng đại lý xổ số đã ký với Công ty xổ số kiến thiết;

b) Giới thiệu, mời chào, bán vé xổ số kiến thiết; cung cấp các thông tin đầy đủ chính xác cho bên mua vé xổ số kiến thiết;

d) Bán vé xổ số cho người tham gia xổ số theo đúng mệnh giá ghi trên tờ vé; đúng quy định về phạm vi thị trường bán vé.

e) Thực hiện đúng các cam kết về nhận vé và trả lại vé bán không hết (vé ế) đối với vé xổ số truyền thống và nộp cuống vé xổ số lô tô về công ty xổ số kiến thiết và thanh toán đầy đủ kịp thời tiền bán vé theo đúng hợp đồng đại lý xổ số đã ký kết;

f) Bảo quản vé, chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng vé sau khi đã nhận vé từ Công ty xổ số kiến thiết theo quy định trong hợp đồng đại lý bán vé xổ số kiến thiết;

g) Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Công ty xổ số kiến thiết; thực hiện chế độ phản ánh báo cáo tình hình hoạt động đại lý và nhu cầu thị hiếu của khách hàng với Công ty xổ số kiến thiết;

i) Chịu trách nhiệm trước Công ty xổ số kiến thiết và trước pháp luật nếu vi phạm hợp đồng đại lý xổ số đã ký kết với Công ty xổ số kiến thiết ;

1. Tham gia số đề dưới bất cứ hình thức nào;

3. Cạnh tranh khách hàng dưới hình thức bất hợp pháp như hứa hẹn trả thưởng cao hoặc các quyền lợi khác mà Công ty xổ số kiến thiết không cung cấp cho khách hàng.

CHƯƠNG III. VI PHẠM VÀ XỬ LÝ:

1. Nợ tiền bán vé xổ số vượt quá thời gian quy định trong hợp đồng;

2. Vi phạm thị trường tiêu thụ vé xổ số;

3. Bán vé xổ số cho người tham gia xổ số vượt quá mệnh giá ghi trên tờ vé;

4. Gian lận trong việc bán vé, thanh toán vé trúng thưởng, thanh huỷ vé xổ số;

5. Cạo sửa vé xổ số, làm vé xổ số giả để lĩnh thưởng;

7. Không chấp hành đúng quy định trong quy chế này;

1. Đình chỉ tạm thời hoặc vĩnh viễn làm đại lý xổ số;

2. Bồi thường thiệt hại vật chất;

3. Xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật hiện hành của Nhà nước.

CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Quy chế này phải được phổ biến quán triệt thi hành rộng rãi trong cán bộ công nhân viên làm công tác xổ số kiến thiết, đại lý xổ số, đại lý xổ số trực thuộc, người bán vé xổ số ở từng địa phương.

2. Quy chế này có hiệu lực từ 01/01/2004 và thay thế các quy định trước đây về đại lý bán vé XSKT.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

Mở Đại Lý Vé Số Cần Bao Nhiêu Vốn? Cách Đăng Ký Bán Xổ Số?

Trong bất kỳ lĩnh vực ngành nghề kinh doanh nào, trước khi tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh, thì bạn đều phải tuân thủ những quy định của pháp luật. Vậy để mở đại lý vé số thành công, bạn cần nắm rõ những điều kiện sau:

Đối với các cá nhân:

Đủ 18 tuổi trở lên, là công dân Việt Nam và thường trú trong nước.

Không có tiền án, tiền sự.

Không hoạt động trong công ty xổ số hoặc là thân nhân của các lãnh đạo trong công ty xổ số.

Đảm bảo đủ vốn và năng lực thanh toán theo quy định.

Cam kết thực hiện đầy đủ yêu cầu của công ty xổ số bằng văn bản.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp:

Là tổ chức kinh tế được thành lập, hoạt động theo quy định Pháp luật Việt Nam.

Đảm bảo được đủ vốn điều lệ và yêu cầu thanh toán.

Cam kết thực hiện các quy định của công ty xổ số kiến thiết bằng văn bản.

Không phải “thân nhân” của lãnh đạo các công ty xổ số kiến thiết trên địa bàn.

II/ Mở đại lý vé số cần những gì?

Bước 1: Mở đại lý vé số cần bao nhiêu vốn?

– Vốn là một vấn đề rất quan trọng khi bạn muốn mở cửa hàng. Do đó, bạn cần chuẩn bị một mức vốn cụ thể. Tuy nhiên, trên thực tế vấn đề mở cửa hàng xổ số cần bao nhiêu vốn còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Như loại quy mô cửa hàng, điều kiện sẵn có và khả năng tài chính cửa từng người. Do đó, rất khó để xác định một con số chính xác cho bạn.

– Tuy nhiên, nếu căn cứ theo mức giá thị trường hiện tại thì bạn sẽ cần chuẩn bị từ 10 – 50 triệu đồng mới có thể thuận lợi mở cửa hàng hay đại lý vé số cấp 2

Bước 2: Tiến hành thuê cửa hàng

– Vấn đề tiếp theo bạn cần lưu ý đó chính là thuê mặt bằng để làm cửa hàng kinh doanh. Khi quyết định thuê, bạn hãy chọn một ví trí phù hợp. Tốt nhất là bạn nên mở đại lý vé số gần đường mặt tiền và thuận tiện giao thông. Như vậy mới thu hút khách hàng.

Bước 3: Chuẩn bị tên cho cửa hàng dịch vụ xổ số

– Mở đại lý vé số khi đăng ký kinh doanh phải có tên, tên cửa hàng xổ số phải đủ cấu trúc gồm cả loại hình lẫn tên riêng. Tên riêng của cửa hàng xổ số không được giống với cửa hàng xổ số đã đăng ký kinh doanh trước đó trong phạm vi cấp huyện.

– Không được sử dụng những ký hiệu, từ ngữ thiếu văn hóa, trái thuần phong mỹ tục trong tên cửa hàng xổ số. Cấm dùng từ doanh nghiệp hay công ty làm tên công ty khi đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

Bước 4: Xác định ngành nghề đăng ký đăng ký kinh doanh

– Khi mở đại lý vé số, bạn sẽ cần tiến hành đăng ký ngành nghề kinh doanh. Ngành nghề đăng ký phải phù hợp với lĩnh vực cửa hàng kinh doanh, như vậy mới được cấp giấy phép. Bạn có thể tra cứu mã ngành nghề trước khi đăng ký kinh doanh để biết mình phải đăng ký kinh doanh ngành nghề như thế nào khi kinh doanh.

Bước 5: Soạn thảo hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh đại lý vé số

Để có thể mở cửa hàng bán vé số thì bạn cần tiến hành đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp này, khi mở cửa hàng kinh doanh vé số bạn có thể đăng ký hộ kinh doanh hộ cá thể Bởi hình thức kinh doanh này khá đơn giản, thủ tục lại thực hiện. Cụ thể, nếu muốn đăng ký kinh doanh, bạn chuẩn bị những giấy tờ sau:

Giấy đề nghị được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, mở cửa hàng, đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người đăng ký kinh doanh, chủ cửa hàng xổ số, chủ hộ kinh doanh.

Bản hợp đồng thuê cửa hàng xổ số (nếu có ) hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng đất hợp pháp.

Bước 6: Nộp hồ sơ lên UBND cấp huyện/ quận sau đó lấy giấy phép

– Bạn mang hồ sơ đăng ký kinh doanh nộp lên Phòng kinh tế trực thuộc UBND cấp huyện/ quận nơi đặt địa chỉ cửa hàng xổ số.

– Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, đại lý vé số của bạn sẽ được cấp giấy phép kinh doanh sau 5 ngày làm việc.

III/ Lưu ý đừng bỏ qua khi mở đại lý vé số

Đóng thuế sau khi mở đại lý vé số vietlott hay cửa hàng vé số

Cửa hàng xổ số sau khi đi vào hoạt động kinh doanh sẽ phải đóng đầy đủ những loại thuế sau:

Thuế giá trị gia tăng;

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế môn bài

Số lượng cửa hàng xổ số được mở

– Bạn cần lưu ý về số lượng cửa hàng xổ số khi đăng ký hộ kinh doanh. Bởi lẽ, bạn chỉ được mở duy nhất 1 cửa hàng kinh doanh trong phạm vi cả nước khi đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Trường hợp bạn muốn mở cửa hàng thứ 2 hay chuỗi cửa hàng thì phải tiến hành thành lập công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp.

IV/ Kinh nghiệm mở đại lý vé số thành công, kiếm lời hàng trăm triệu

Quyết định trở thành đại lý cấp nào dự trên lượng vốn, kinh nghiệm và mối quan hệ của bản thân.

Tham khảo chiến lược kinh doanh của đối thủ và lựa chọn mô hình hợp lý

Phải có địa điểm, mặt bằng kinh doanh, tùy vào cấp bậc để chọn lựa mặt bằng phú hợp. Nếu làm đại lý nhỏ thì chỉ cần một địa điểm không cần quá rộng nhưng đông người qua lại và thuận tiện giao thông.

Vốn cố định và vốn duy trì hoạt động kinh doanh phải chuẩn bị từ 3 đến 6 tháng

Hiểu rõ quy định, thủ tục, hợp đồng xổ số và cam kết dành cho đại lý do phía công ty đề ra.

Hiểu rõ cách lấy vé số để bán, cách trả vé dư như thế nào? Trả bao nhiêu % số lượng vé thừa sẽ bị cắt giảm quyền lợi? trả vé trong khoảng thời gian nào?

V/ Dịch vụ đăng ký mở đại lý vé số tại Nam Việt Luật

Nếu bạn muốn được tư vấn cách mở đại lý vé số truyền thống chi tiết hơn thì có liên hệ đến Nam Việt Luật ngay để được hỗ trợ.

– Hơn nữa, Nam Việt Luật còn thay khách hàng soạn thảo, nộp hồ sơ và lấy giấy phép trả cho khách hàng nếu được ủy quyền, trong thời gian nhanh nhất có thể.

Nếu còn bất cứ thắc mắc nào về vấn đề như: Mở đại lý vé số, mở cửa hàng xổ số, đăng ký bán xổ số, cách lấy vé số vé bán, và cần giải đáp những câu hỏi: mở đại lý vé số cần bao nhiêu vốn, vui lòng liên hệ đến Nam Việt Luật để được tư vấn chi tiết hơn.

Bán 1 Tờ Vé Số Lời Bao Nhiêu Tiền? Sự Thật Về Thu Nhập Từ Xổ Số

Bán một tấm vé số lời bao nhiêu?

Hiện tại một tờ vé số có giá 10,000VNĐ, tuy nhiên để trả lời bán 1 tấm vé số lời bao nhiêu tiền thì hoàn toàn không cố định, nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố:

Vé bán ra từ đại lý cấp nào?

Số lượng tờ bán trung bình?

Bán vé số của nhà đài nào? Đài chính hay phụ?

Người bán vé số dạo lời bao nhiêu mỗi tờ bán?

Để trả lời được thu nhập từ nghề bán vé số, chúng tôi sẽ đi vào phân tích cụ thể để bạn thấy được, nghề nào cũng có cái khó và vất vả riêng của nó cả.

Thu nhập từ bán vé số hoàn toàn không đồng đều

Với số lượng vé phát hành khổng lồ mỗi ngày, việc phân chia cấp độ đại lý chi tiết và rải đều khắp thị trường để có thể giúp các công ty xổ số tiêu thụ hết được lượng vé kể trên. Bạn cần phải biết, mỗi tờ vé số trước khi vào tay bạn thì đã đi qua rất nhiều chặng đường và cấp bậc đại lý, rồi mới tới tay người bán dạo và cuối cùng là người mua.

Bởi xổ số kiến thiết là cách huy động vốn của nhân dân theo tiêu chí ích nước – lợi nhà. Các công ty xổ số hoàn toàn trực thuộc nhà nước và họ không trực tiếp đứng ra bán vé số ra thị trường.

Trong đó, mức độ lợi nhuận và thu nhập sau cùng cùng giảm dần theo sơ đồ từ cao xuống thấp như trên. Chúng tôi sẽ đi phân tích cụ thể cho các bạn.

1 tờ vé số bán được đại lý cấp cao lời bao nhiêu?

Đại lý cấp cao ở đây được hiểu là đại lý vé số cấp 1, được xem là nguồn phân phối vé số quyền lực nhất thị trường. Họ sẽ nhập vé số trực tiếp từ các công ty xổ số với số lượng khủng tính bằng chục nghìn tờ mỗi ngày rồi phân phối lại cho các đai lý cấp nhỏ hơn.

Tuy nhiên để trở thành đại lý vé số cấp 1 rất khó khăn, phải cạnh tranh khốc liệt, thậm chí phải đấu thầu và có thâm niên trong ngành đủ lớn thì mới có thể đăng ký với công ty xổ số được.

Mỗi tờ vé số bán được thì đại lý cấp 2, 3 lãi bao nhiêu?

Các đại lý cấp thấp hơn sẽ nhận vé từ đại lý cấp 1, tối thiểu cũng 3000 tờ mỗi ngày. Cứ 1 tờ vé số họ bán ra được sẽ lãi từ 600 – 800 VNĐ. Tức hằng tháng thu nhập của họ cũng dao động quanh mức hơn 50,000,000 VNĐ. Mức thu nhập này khá là hấp dẫn nếu so với những ngành nghề khác khi mà chi phí đầu tư ban đầu thấp, mặt bằng không cần quá rộng và tốn kém cũng có thể kinh doanh được.

Chính vì thế, các đại lý vé số nhỏ lẻ mở ra khắp nơi, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt khiến họ phải thi nhau giảm giá, tăng chiết khấu để giành thị trường, làm thu nhập sẽ có sự dao động ít nhiều.

1 tờ vé số bán ra thì người bán dạo lời được bao nhiêu?

Đây mới chính là lực lượng nòng cốt giúp giải quyết một lượng vé số khổng lồ mỗi ngày. Đâu đâu cũng rất dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người bán vé số dạo. Họ sẽ nhận vé từ các đại lý cấp thấp rồi đi khắp nơi để chào mời người chơi mua vé số.

Mặc dù là người cực nhất, đội nắng đội mưa đi hàng chục km mỗi ngày nhưng thu nhập của họ là thấp và bấp bênh nhất. Trung bình mỗi tờ họ được chiết khấu 1000 – 1200 VNĐ. Người nào bán thâm niên, lanh lẹ thì có thể bán được trên 150 tờ vé số/ ngày. Tức trung bình họ kiếm khoảng 150,000 – 200, 000 VNĐ/ mỗi ngày.

Mức thu nhập này rất thấp, ắt hẳn bạn cũng nhận ra đa phần những người bán vé số đều là người tàn tật, người già, phụ nữ, trẻ em..họ là những thành phần kém may mắn của xã hội và chọn nghề này để lao động chân chính và vượt lên hoàn cảnh nên vô cùng đáng quý.

Những bất cập về thu nhập từ bán vé số

Nếu bạn hay theo dõi báo đài những ngày cuối năm thường thấy những tin tức về các mức thưởng gây sốc tính bằng hàng trăm triệu đồng của ngành xổ số. Với doanh thu lên đến hàng ngàn tỷ đồng, các công ty xổ số đã trả lương cao ngất ngưỡng cho cả nhân viên lẫn cấp quản lý.

Tuy nhiên những người đóng góp chính trong việc tiêu thụ lượng vé mỗi ngày là những người bán vé số dạo thì mức thu nhập vẫn còn bấp bênh và rất thấp khiến nhiều người không hài lòng về các chính sách của các công ty xổ số.

Một số ý kiến đưa ra để cải thiện những bất cập trên:

Các đại lý hỗ trợ KTX, nhà trọ chi phí thấp hoặc miễn phí cho những lực lượng bán vé số dạo của mình

Có hỗ trợ chi phí sinh hoạt, hộ trợ tỷ lệ trả vé ế về tốt hơn khi trời mưa, thiên tai……

Trích một phần lợi nhuận từ doanh thu xổ số chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn của người bán vé số dạo…

Như vậy, chúng tôi đã phân tích rõ ràng 1 tờ vé số lãi bao nhiêu tiền để các bạn có cái nhìn khái quát về ngành này. Thông qua bài viết này, hy vọng chúng tôi cũng đã giúp được ít nhiều những ai đang muốn dấn thân vào ngành này. Hoặc những người chơi, người mua vé số sẽ vui vẻ, thân thiện hơn khi mua vé số từ những người bán dạo.

Vì dù sao đi nữa, mua vé số cũng là ích nước – lợi nhà đúng không nào!

Danh Sách Điểm Bán Xổ Số Vietlott Mới Nhất Tại Bình Dương

Bình Dương là một trong những tỉnh phía Nam được lựa chọn làm nơi phân phối bán vé số điện toán đầu tiên của Vietlott. Trong đó, địa điểm chủ chốt cung cấp vé số chính là thành phố Thủ Dầu Một.

Công ty TNHH BD TOTO (địa bàn Tỉnh Bình Dương) địa chỉ Số 37 Đường D4-KDC Phú Hòa 1, Khu 7, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu 1, Bình Dương.

Công ty TNHH BIMEGA (địa bàn Tỉnh Bình Dương) địa chỉ Số 37 Đường D4-KDC Phú Hòa 1, Khu 7, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu 1, Bình Dương.

Địa điểm bán vé số Vietlott tại Thành phố Thủ Dầu Một

Số 41, Đường Yersin, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Số 1, Hoàng Văn Thụ, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Số 202-204, Đường Cách mạng tháng tám, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Số 886, Đường Lê Hồng Phong, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Số 9, Đường Số 3, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Số 9-668, Phan Đình Giót -Lê Hồng Phong, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Số 249, Lê Hồng Phong, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Số 96, Cách Mạng Tháng Tám, Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Số 20, Lý Thường Kiệt, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Số 49, Hùng Vương, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Số 748, Phú Lợi, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Số 98 Huỳnh Văn Cù, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Số 248 Yersin, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Số 137, Cách Mạng Tháng Tám, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Số 438, Cách Mạng Tháng Tám, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Số 43 Lò Chén, Chánh nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Số 17 Trần Hưng Đạo, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Số 948 Lê Hồng Phong, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Số 468, Lê Hồng Phong, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

37 Đinh Bộ Lĩnh, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương

964 Cách Mạng Tháng Tám, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu một, Bình Dương

6 ĐT 743, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

65 Phạm Ngọc Thạch, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương

1190 Cách Mạng Tháng Tám, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương

147 Đường 30/4, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

530 Nguyễn Chí Thanh, Hiệp An, Thủ Dầu Một, Bình Dương

202 Lý Thường Kiệt, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương

30 Trần Tử Bình, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương

376 Thích Quảng Đức, Thủ Dầu Một, Bình Dương

20 Phan Đăng Lưu, Hiệp An, Thủ Dầu Một, Bình Dương

77 Phú Lợi, KP 1, Thủ Dầu Một, Bình Dương

31 Hoàng Văn Thụ, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

80A Phú Lợi, Phú Thọ Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

25 D4, KDC Chính Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

204 Thích Quảng Đức, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương

45 Bis Đoàn Trần Nghiệp, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương

153 Huỳnh Văn Lũy, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương

38 Nguyễn Chí Thanh, Hiệp An, Thủ Dầu Một, Bình Dương

20 Hùng Vương, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Số 1, Đường Nguyễn Du, Phường Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Đường DX 091, Trung tâm hành chính- Phường Hiệp An- Tổ 40- KP 5- Phường Hiệp An, Thủ Dầu Một, Bình Dương

207, Đường 30/4 phường Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Số 261, Đường Đt 743, Phường Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Số 441, Đường Đại Lộ Bình Dương, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương

499, Đường Yersin, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Địa điểm bán vé số Vietlott tại huyện Dầu Tiếng

Số 1A, Ấp Chợ, Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, Bình Dương

35 khu phố 2, Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, Bình Dương

28 KP Đường Tự Do, Dầu tiếng, Dầu Tiếng, Bình Dương

Danh sách, địa điểm bán vé số Vietlott tại thị xã Bến Cát

Số 37-38, Đường D1, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương

Sô 522a/20, Đại lộ Bình Dương, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương

103 Hùng Vương, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương

382 Đại lộ Bình Dương, Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương

38 tổ 2, Khu phố 1, Ấp Phú Hòa, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương

10 Đường NA3, Khu Phố 7, Bến Cát, Bình Dương

Địa điểm bán vé số Vietlott tại huyện Phú Giáo

Tổ 1 KP.9, Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương

19 Trần Quang Diệu, Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương

534 ĐT 471, Tổ 3, TT Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương

Điểm bán vé số Vietlott tại thị xã Tân Uyên

Số 744/D, Đường Đt747, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương

Số 18 Đường Lô A, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương

Số 71, Chợ Tân thành, Xã Tân Thành, Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Tổ 2 ĐT 747, Thái Hoà, Tân Uyên, Bình Dương

Ấp Phú Bưng, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương

ĐH 417, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương

Tổ 6, Đường Khánh Bình 26, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương

Khu phố 8, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương

28 KP Khánh Long, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương

Ô Đất 01 Lô B, Chợ Quang Vinh 2, Khu phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương

Danh sách, địa điểm bán vé số Vietlott tại thị xã Dĩ An

Số 263, Đường Lý Thường Kiệt, Thống Nhất 1, Dĩ An, Bình Dương

Số 123, An Bình, Dĩ An, Bình Dương

Số 167, Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương

Số 10A/6, Đào Trinh Nhất, An Bình, Dĩ An, Bình Dương

Số 26/9B, Nguyễn An Ninh, Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương

Số 70a/6, Quốc Lộ 1, Bình An, Dĩ An, Bình Dương

Số 9, Đường số 3, Khu tái định cư, Khu phố Thống Nhất, Dĩ An, Bình Dương

52/3B Khu phố Đông An, Tân Hiệp Đông, Dĩ An, Bình Dương

Số 283, Khu Phố Bình Thung 2 Bình An, Dĩ An, Bình Dương

Số 26, khu phố Nhị Đồng, Dĩ An, Bình Dương

265 KP Đông Á, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương

439 Trần Hưng Đạo, Dĩ An, Bình Dương

397 Trầng Hưng Đạo, Dĩ An, Bình Dương

1/24 Khu phố Bình Dường 1, Phường An Bình, Dĩ An, Bình Dương

54 Tân Lập, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương

64/6C Đông Tác, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương

78 Đường Mồi, Thống Nhất 1, Dĩ An, Bình Dương

Số 7, Đường Số 8/2, Tổ 2 Khu A Khu Phố Tân Thắng Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương

Số 24, Đường 7 Tdc, Nhị Đồng, Dĩ An, Bình Dương

Số 46/3, Đường Kp Tân Quý, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương

31/2, Đường Truông Tre, Dĩ An, Bình Dương

Danh sách, địa điểm bán vé số Vietlott tại Thị xã Thuận An

Số 1B, Khu phố 1B, An Phú, Thuận An, Bình Dương

Số 42/2A, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Số 54/1, Đường Phan Đình Phùng, Thuận An, Bình Dương

Số 14/8, Thủ Khoa Huân, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương

Quầy 1, Chợ Lái Thêu, Thuận An, Bình Dương

Lái Thiêu 45, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

Số 177 ĐT 745, An Thạch, Thuận An, Bình Dương

Số 102, Châu Văn Tiếp, Thuận An, Bình Dương

Số E3/3, KDC Thuận Giao, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

T1/62M Tổ 1, KP Bình Thuận 2, Thủ Khoa Huân, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

75/3A DĐt 743, An Phú, Thuận An, Bình Dương

Số 13B/1, Nguyễn Chí Thanh, Khu Phố Hạnh Lộ An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

86/2 Phan Đình Phùng, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

29 Phan Thanh Giản, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

139B Nguyễn Trãi, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

215/1c Thanh Hòa B, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

17A/1 Đường Đông Nhì, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

1/10 22 tháng 12, khu phố Hoà Lân 2, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

119/9 NA8, Bình Giao, Thuận An, Bình Dương

1/5 Thủ Khoa Huân, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

100/6A Vĩnh Phú, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

Số C187, Đường Đt745, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

Số 8/171 Tổ 8, Đường Kp Bình Đưc Ba, Hòa Bình, Thuận An, Bình Dương

4/21 ,đường Thủ Khoa Huân, ấp Bình Phú, Binh Chuẩn, Thuận An, Bình Dương

82 Cách Mạng Tháng Tám, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương

1/434, KP. Bình Đáng, P. Bình Hoà, TX.Thuận An, Bình Dương

149/5 Khu phố 4, phường An Phú, Thị xã Thuận An, Bình Dương

790, Huỳnh Văn Luỹ, Thủ Dầu Một, Thuận An, Bình Dương

5/15 đường ĐT 743, khu phố Bình Phước, Bình Chuẩn, Thuận An, BÌnh Dương

340A/2 Khu phố 1B, Phường An Phú, Thuận An, Bình Dương